Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa w Głubczycach.
 
I. Powstanie i rozwój Straży Honorowej w Głubczycach
 
a) założenie Straży
       Mówiąc o założeniu Straży Honorowej w Głubczycach nie sposób mówić w oderwaniu od początków Straży Honorowej. Pierwowzorem Straży Honorowej są: Maryja, Jan i Magdalena. Wskazali Oni posłannictwo i ducha, którym powinni być ożywieni członkowie Straży Honorowej. Wprawdzie Straż Honorowa, jako organizacja powstała stosunkowo niedawno, jednak zasadnicza myśl jest tak dawna, jak dawna jest miłość współczująca i wynagradzająca NSPJ. Kolebką Straży Honorowej jest klasztor Sióstr Nawiedzenia NMP (SS. Wizytki) w Bourg we Francji. Założycielką była siostra Maria od Najśw. Serca (Konstancja Bernaud). Ta pobożna wizytka, ukryta w cichej zakonnej celi, przez czterdzieści lat starała się gorącą, cierpieniem i korespondencją pełną zdumiewającej wiary i miłości Bożej, przyczynić się do tego, aby Boskie Serce, zranione i znieważone przez grzeszników, było znane, ukochane i wciąż pocieszane. To ona zredagowała program Straży. Napisała go od ręki w Wielki Czwartek w kaplicy przed Najśw. Sakramentem. Natomiast w Wielki Piątek ułożyła niewielką modlitwę nazwaną Ofiarowaniem Godziny Straży (…) 14 czerwca 1863r. s. Maria od Najśw. Serca trwała na adoracji i wtedy wstrząsnęły nią słowa z Ewangelii św. Jana, przedstawiające śmierć Pana Jezusa na krzyżu: Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok. Uznała wtedy, iż Straż Honorowa winna stać się opatrznościową formacją oddającą szczególną cześć Boskiej ranie kochającego Serca Pana Jezusa. A więc dzień 14 czerwca 1863 roku można zatem uznać za narodziny Straży Honorowej. S. Maria zakończyła swoje tak pełne zasług życie 3 sierpnia 1903 roku, w wieku 78 lat. 
       Już w rok po założeniu, w dniu 9 marca 1864 roku, Straż Honorowa została wyniesiona do godności Bractwa. Kilka miesięcy później – 16 czerwca 1864 roku Pius IX ubogacił ją wszystkimi odpustami i przywilejami Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa.
       W Polsce najstarszym Bractwem było Bractwo Straży Honorowej NSPJ w Krakowie, ustanowione w kościele Sióstr Wizytek w roku 1869. Aktualnie Straż Honorowa Najświętszego i Serca Pana Jezusa istnieje w 15 krajach Europy, 12 krajach Afryki, 12 krajach obu Ameryk i 6 krajach Azji.
       W parafii Narodzenia NMP w Głubczycach wspólnota Straży Honorowej istnieje od przeszło pół wieku. Jej początki są skromne i nieudokumentowane. Oficjalne wpisy w Księdze Wpisowej rozpoczynają się od dnia 23.05.1991 roku, kiedy to zostaje mianowana pierwsza zelatorka, co potwierdza Dyplom Zelatora i wpis do księgi. Jednak wspólnota istniała nieformalnie wiele lat wcześniej, prawdopodobnie od 1948 roku. Obecnie wpisanych do księgi jest 50 członków - z czego już 12 zmarło. 
 
b) Wymagania stawiane członkom Straży
 
       Jak mówi Instrukcja dla członków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa powołaniem każdego gorliwego członka Straży Honorowej jest dawanie swym życiem świadectwa Ewangelii. Niniejsza instrukcja podaje, aż czterdzieści rad dla gorliwych członków Straży Honorowej. Ujmując ogólnie wymagania stawiane członkom Straży można wyrazić w dziesięciu punktach:
1. Członkowie Arcybractwa obierają jedną godzinę w ciągu dnia – Godzinę Obecności – w czasie, której pamiętają w szczególny sposób o Chrystusie obecnym w tabernakulum i ofiarowują Mu wszystkie swoje zajęcia spełniane w ciągu tej godziny. 
2. Miłość i cześć Bożemu Sercu wyrażają szczególnie podczas Ofiary Eucharystycznej z Komunią św. wynagradzającą w pierwsze piątki miesiąca oraz nabożeństw eucharystycznych sprawowanych w duchu zadośćuczynienie Sercu Zbawiciela za wyrządzone Mu zniewagi. 
3. Po Mszy św. pierwszopiątkowej członkowie strażowej wspólnoty spotykają się, aby losować bilety zelatorskie na bieżący miesiąc;
4. Każdego miesiąca odbywają się spotkania członków Straży pod kierunkiem księdza opiekuna. Służą one formacji duchowej i intelektualnej, omówieniu bieżących spraw i nakreśleniu planu na kolejny miesiąc;
5. Nowenna dziewięciu pierwszych piątków jest najbardziej podstawową formą czczenia najświętszego Serca Jezusa przez członków Arcybractwa;
6. Ważnym nabożeństwem strażowym jest Godzina Święta;
7. W czerwcu – miesiącu poświęconym szczególnej czci Boskiego Serca – członkowie Arcybractwa uczestniczą w nabożeństwach czerwcowych. W tym też miesiącu obchodzą główne święto patronalne – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa;
8. Stało wie tradycją arcybracką, iż w miesiącu czerwcu członkowie Straży udają się w uroczystej pielgrzymce ogólnopolskiej do tronu Matki Najświętszej – Królowej Polski na Jasną Górę;
9. Miłość do Najśw. Serca Jezusa skłania członków do pielęgnowania w sobie także pobożności indywidualnej, wyrażającej się najczęściej w akcie osobistego poświęcenia się Sercu Bożemu, odprawianiu nowenny do Najśw. Serca Pana Jezusa przed pierwszym piątkiem każdego miesiąca, a także przed uroczystością Najśw. Serca Jezusa oraz śpiewie godzinek o Najśw. Sercu Pana Jezusa;
10. Należy zawsze pamiętać, aby miłości do Bożego Serc przekładać na czynną miłość bliźniego, poprzez czyn, słowo lub modlitwę – za przykładem Patronów Strażowych. 
       Oczywiście wobec tych ogólnych zobowiązań każdy członek powinien starać się dobrze przeżyć każdy dzień, codziennie pobożnie odmówić modlitwę poranną i wieczorną, często przystępować do spowiedzi i Komunii św., modlić się za Ojca św., Kościół i całe duchowieństwo, przezwyciężać wady, a zdobywać cnoty, świecić dobrym przykładem, modlić się o nawrócenie grzeszników, itd.
       Wszystkie zalecenia i wymagania stawiane członkom Straży Honorowej są po to, aby wypełniać zamysł pierwotny, czyli cześć, miłość, wynagrodzenie Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi.
 
c) Sztandar Straży  
       
       Mówiąc o sztandarze należy pokrótce omówić główny jego element, czyli tzw. zegar. „Bóg jest zaiste cudownym w swych zamiarach i drogach swoich. Sprawia On, iż na każdym cierniu zakwita kwiat, a kwiaty to są: radości i nadziei, których woń jest tembardziej słodką, im cierń głębszą zadał ranę. Dlatego też zachowywał On dla zranionego serca czcigodnej Założycielki inną wielką pociechę: ustanowienie Zegara Miłosierdzia, na którym widnieć miały imiona biednych grzeszników, w szczególności poleconych modlitwom Arcybractwa. Pierwsza ta tarcza zegarowa powstała 16-go czerwca 1882 roku, w święto Najśw. Serca, przez zapisanie na niej imion siedmiu grzeszników”.
       Kiedy Pan Jezus powierzył wizytce z Parayle-Monial posłannictwo rozszerzania kultu swego Boskiego Serca, pouczał, w jaki sposób ta cześć ma być oddawana. Dlatego Straż Honorowa umieściła w swoim sztandarze zegarową tarczę, mającą w środku wizerunek Serca Jezusowego, zranionego włócznią, a u góry napis: Cześć, Miłość, Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusowemu. U góry sztandaru umieszczone jest hasło: Niech żyje † Jezus! W środku Serce przebite otoczone jest dwunastoma gwiazdami, na których wpisanych jest dwanaście godzin zegara. Dokoła Serca wpisuje się nazwiska stowarzyszonych. Serce Jezusa umieszczone w środku podobne jest do jaśniejącego słońca. Dwanaście gwiazd, oświeconych tym boskim słońcem, symbolizuje dwunastu apostołów. Przypominają one również dwanaście owoców z drzewa życia i dwanaście godzin w czasie, których gospodarz zatrudniał robotników, pracujących w jego winnicy. Wszystko wypływa ze środkowego punktu i do Niego zmierza. W każdej godzinie oprócz intencji własnych, polecamy Bogu wyznaczone intencje, tzn.:
 • 12-13 Kościół św. Papież, biskupi, kapłani, seminaria i nowicjaty
 • 13-14 narody, rządzący, pokój i porozumienie
 • 2-3 wielkie instytucje: polityczne, cywilne, społeczne
 • 3-4 nawrócenie grzeszników i dalekich od wiary
 • 4-5 nauczanie i wychowywanie młodzieży, nauczyciele, wybór zawodu i powołania 5-6 praca i wszystkie wypływające z niej problemy społeczne i ekonomiczne
 • 6-7 osoby dotknięte strapieniem, narażone na pokusy i doświadczenia
 • 7-8 rodzina, ojcowie i matki, małżeństwa chrześcijańskie i narzeczeni
 • 8-9 misje katolickie, misjonarze i wszystkie dzieła dobroczynne
 • 9-10 chorzy i konający
 • 10-11 dusze w czyśćcu, zmarli w tym członkowie Straży Honorowej
 • 11-12 królowanie Serca Pana Jezusa.
     Św. Małgorzata Maria powiedziała: "wszystko z miłości - nic z przymusu". Sztandar Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Głubczycach również ma Zegar Miłosierdzia. Z jednej strony tło białe, a na nim wspomniany Zegar, nad nim napis: Niech żyje Jezus. Pod Zegarem napis: Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny Głubczyce 1948. Z drugiej strony tło koloru czerwonego, na środku wizerunek Pana Jezusa z swym Sercem, a nad nim w półkolu napis: Najświętsze Serce Jezusa. Pod wizerunkiem również w półkolu napis: Bądź moją miłością.
 
II. Udział Straży w życiu parafialnym
 
       Ten rozdział w planie pracy jest podzielony na dwa podpunkty: pierwszy, to: uroczystości parafialne, a drugi to: świadectwo życia w parafii. Jednak zostaną opisane łącznie razem, gdyż tematycznie bardzo się łączą. Mówiąc zarówno o uroczystościach parafialnych jak i o świadectwie życia w parafii w odniesieniu do wspólnoty Straży Honorowej, trzeba wpierw odpowiedzieć na bardzo zasadnicze pytanie: co oznacza być Apostołem Serca Pana Jezusa? Cytowana nie raz Instrukcja dla członków Staży Honorowej… odpowiada, że być Apostołem to znaczy zdobywać Chrystusowi dusze. Pozyskiwać dusze dla Boga to wielkie i jakże zaszczytne apostolstwo. Najskuteczniejszym ku temu środkiem jest modlitwa, dobre słowo, uczynki miłości bliźniego i przykład chrześcijańskiego życia. Dlatego struktura Straży honorowej została podzielona na: apostolstwo czynu, apostolstwo ukryte, modlitwy i cierpienia. Bezpłodna jest miłość oparta jedynie na pragnieniach i słowach, dlatego jednym ze środków rozszerzania królestwa Serca Jezusowego są czyny apostolskie inspirowane miłością. Obecne czasy to epoka czynu. Już Papież Paweł VI w swej Adhortacji Apostolskiej: Evangelii nuntiandi mówił, że świeccy mogą współpracować z duchownymi dla dobra Kościoła przez rozmaite posługi, według łaski i charyzmatów jakich im Pan udzielił . Zatem apostołować, czynem głosić zasady, w imię których się działa. Przykład apostolstwa ukrytego dał nam sam Pan Jezus, gdy trzydzieści lat swego ziemskiego życia spędził w ukryciu, pracując jako skromny robotnik w warsztacie. Matka Najświętsza, która jest współodkupicielką świata, daje nam również wymowny przykład skuteczności życia ukrytego, cichego, pozbawionego wszelkiego rozgłosu. Te dwa zasadnicze przykłady wskazują nam, że życie nasze poza wzniosłym działaniem, jakie możemy podjąć ku większej chwale Bożej, obejmuje również wiele czynności drugorzędnych. Należą do nich obowiązki rodziców dzieci, dzieci względem rodziców, nasza praca zawodowa, domowa, posiłki, odpoczynek, przyjemności, różnego rodzaju rozrywki. Każda z tych czynności wykonana z pamięcią o Bogu, o dobrej intencji, z jak największą dokładnością, może przyczynić się do pozyskania dusz Bogu.Św. Franciszek Salezy mówił: gorąca modlitwa przebija niebiosa, nigdy nie wraca z próżnymi rękami, lecz wieńce i palmy przynosi jako zdobycz. Skuteczność modlitwy jest zdumiewająca. Jest ona najskuteczniejszą bronią apostoła Serca Jezusowego. Zanoszona z wiarą do Boga, wyprasza wszelkie łaski, nie tylko wyjednuje owocność działalności apostolskiej, ale może nawet zastąpić apostolstwo czynu tam, gdzie nie ma warunków do jego rozwoju. Wreszcie apostolstwo cierpienia. Gdyby to było możliwe, zapewne usunęlibyśmy spod naszych stóp wszelkie cierpienie. Jednak w cieniu cierpienia kryje się wielka tajemnica. Gdybyśmy zechcieli zrozumieć wartość cierpień Jezusa i Jego bolesnej Matki, jakże inaczej patrzylibyśmy na życie. Apostoł, który zrozumiał tę tajemnicę, staje się zdolny do wypełnienia swego apostolskiego posłannictwa. Gdy przychodzi doświadczenie, przeciwność, upokorzenie, cierpienie, utrata dóbr, nawet śmierć ukochanych, dusza zjednoczona z Chrystusem, przyjmuje te krzyże spokojnie, z poddaniem się woli Bożej. 
       Te sposoby bycia Apostołem Jezusowego Serca stara się realizować również wspólnota z Głubczyc.
       Zostaną teraz przytoczone dwa sprawozdania z działalności Straży Honorowej w parafii Narodzenia NMP w Głubczycach, które odpowiadają na dwa podpunkty tego rozdziału.
 
Sprawozdanie z roku 1994:
       
       Straż Honorowa w naszej parafii liczy 83 osoby. Swoją działalność w nowym roku zaczyna od spotkania opłatkowego (6 stycznia). Na to spotkanie zapraszamy naszego ks. proboszcza oraz ks. wikarych, a także Czcicieli Miłosierdzia Bożego, z którymi pracujemy i spędzamy wiele czasu na modlitwie.
W naszej parafii w każdy I-wszy piątek miesiąca odprawiana jest tylko jedna msza św. za żywych i zmarłych członków.
W I-wszą sobotę miesiąca adorujemy Najświętszy Sakrament przez jedną godzinę.
Członkowie Straży Honorowej składają drobne ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, a także z okazji prymicji (w zeszłym roku było ich dwie). Wspólnota buduje ołtarz na Boże Ciało, w różnych procesjach podejmuje figury i obrazy. W każdą niedzielę śpiewamy Godzinki do Najświętszej Marii Panny, a w Wielkim Poście o Męce Pańskiej, a także Godzinki do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Każdego dnia po rannej mszy św. o godz. 8.oo odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a w soboty koronkę „do Płomienia Miłości Najświętszej Marii Panny”. Co miesiąc w I-wszą niedzielę odbywają się spotkania w salce parafialnej, na których modlimy się, czytamy jakąś lekturę, czy omawiamy sprawy różne. Od września mamy nowego kapłana, który jest opiekunem wspólnoty, ks. Zbigniewa Gajewskiego. W tym roku zmarła jedna z naszych członkiń, a do wspólnoty zostało przyjęte jedno małżeństwo.
 
Sprawozdanie z roku 2009:
       
       Straż Honorowa w naszej parafii powstała w 1948 roku, a od 20 lat zaczęła „działać”, po krótkiej przerwie. Służy swoją modlitwą i pracą w parafii. 
W każdy I-wszy piątek miesiąca jest odprawiana msza św. w intencji członków Straży Honorowej, za żywych i za zmarłych. Modlimy się zawsze również za naszych kapłanów oraz o powołania kapłańskie i zakonne, ale także w wielu innych intencjach. Mszę św., o ile to możliwe, odprawia nasz opiekun ks. Leszek. Jest On naszym opiekunem trzeci rok. W każdą I-wszą sobotę miesiąca adorujemy Najświętszy Sakrament przez jedną godzinę, a w I-wszą niedzielę miesiąca mamy spotkania wspólnoty. Nasz ksiądz opiekun również uczestniczy w spotkaniach, gdzie wygłasza krótką katechezę poświęconą zawsze jakiemuś aktualnemu zagadnieniu. Po spotkaniu udajemy się do naszego kościoła na niedzielne nieszpory. W każdą niedzielę rano śpiewamy Godzinki, po nich Koronka do ran Pana Jezusa, w Wielkim Poście Godzinki o Męce Pańskiej, w czerwcu Koronka do Serca Pana Jezusa. Członkowie Straży Honorowej składają drobne ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i ołtarze, biorą czynny udział w procesji rezurekcyjnej niosąc figury i obrazy. Wspólnota buduje, co roku ołtarz na Boże Ciało i bierze udział w procesji i w oktawie. Nasz ksiądz opiekun, ks. Leszek, organizuje różne pielgrzymki: w czerwcu coroczna pielgrzymka Straży honorowej na Jasną Górę, w której zawsze bierzemy udział. Pielgrzymowaliśmy również do: Lichenia, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego, Ludźmierza. W tym roku 18 października obchodziliśmy w naszej parafii 750 lecie naszego kościoła parafialnego. Straż Honorowa z tej okazji ufundowała welon naramienny i dwie stuły – białą i czerwoną. Braliśmy udział w głównej mszy św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Stobrawy. Na mszy św. był obecny, jak zawsze na ważnych uroczystościach, poczet z naszym sztandarem. Po nowy roku organizujemy spotkanie opłatkowe, na które zapraszamy księdza proboszcza i księży wikarych. W tym roku zmarło aż sześciu członków, a do Straży Honorowej została przyjęta jedna pani. 
 
Opracował ks. Leszek Zarzycki
 
Opiekunem STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO w naszej Parafii - ze strony Księży - jest ks. Zygmunt N.