BIERZMOWANIE JEST TO SAKRAMENT, 
W KTÓRYM DUCH ŚWIĘTY UMACNIA CHRZEŚCIJANINA,
ABY SWOJĄ WIARĘ MĘŻNIE WYZNAWAŁ,
WEDŁUG NIEJ ŻYŁ I BRONIŁ JEJ.

       
       Sakrament  BIERZMOWANIA przyjmujemy w wieku większej już świadomości i samodzielności w dziedzinie wiary świętej (zasadniczo pod koniec 8 klasy PODSTAWOWEJ), dlatego niektórzy przydają BIERZMOWANIU dookreślenie „sakrament dojrzałości chrześcijańskiej”.
 
       Kandydaci do BIERZMOWANIA sami dają wyraz zewnętrzny  wewnętrznego pragnienia przyjęcia tego sakramentu przez żywe praktykowanie swojej wiary katolickiej i dlatego na początku całego toku bliższego przygotowania składają oświadczenie o następującej treści:
      Wiem, że dla godnego przyjęcia BIERZMOWANIA, SAKRAMENTU DUCHA ŚWIĘTEGO, muszę wykazać się sumienną postawą człowieka wierzącego i religijnie praktykującego oraz piękną postawą ludzką.

       Dlatego podejmę sumiennie następujące oznaki mojej chrześcijańskiej dojrzałości: 

 • Mszę św w niedziele i święta oraz codzienną modlitwę;
 • Dziecięcą lub młodzieżową Mszę św śródtygodniową;
 • Spowiedź św miesięczną (potwierdzoną przez spowiednika w zeszycie do katechezy);
 • Uczestnictwo w katechezie w szkole i wymagany poziom religijnej wiedzy katechetycznej;
 • Nienaganne zachowanie się (dotyczy to także godziwego stroju) w kościele, w szkole i we wszelkich odniesieniach do innych ludzi;
 • Spotkania przygotowawcze do BIERZMOWANIA w salce parafialnej.
 Moje pragnienie a równocześnie akceptację powyższych zasad - jako warunku dopuszczenia do BIERZMOWANIA - potwierdzam podpisem moim i podpisem moich rodziców - Ojca lub Matki.

         Przed rozpoczęciem toku przygotowania zapraszamy Rodziców kandydatów z klas 8-mych podstawowych (oraz ze szkół średnich), którzy pragną przystąpić do BIERZMOWANIA w danym ROKU SZKOLNYM, na spotkanie formacyjno-informacyjne. Można w tym spotkaniu wziąć udział w kilku terminach (do wyboru) podanych w ogłoszeniach parafialnych. Niech będzie na spotkaniu przynajmniej jedno z Rodziców kandydata. Niech Rodzice dają świadectwo, że ich dziecko nie wzrasta na religijnej i duchowej pustyni ale wśród żywej postawy chrześcijańskiej.       OSOBY STARSZE niż roczniki szkoły średniej, które zamierzają do BIERZMOWANIA przystąpić, powinny zgłosić się w naszej kancelarii parafialnej:
 • przedstawić świadectwo swojego Chrztu św,
 • przedstawić zaświadczenie swojego Proboszcza i Katechety:
  • o spełnianiu praktyk religijnych,
  • o uczęszczaniu na etapie szkolnym na lekcje religii;
 • wykazać się konieczną katechizmową wiedzą religijną,
 • uczestniczyć przed BIERZMOWANIEM w cyklu spotkań przygotowawczych - wg zaleceń Księdza Biskupa, we wskazanym miejscu Diecezji.

 

OBOWIĄZUJE:
ŻYWA WIARA W BOGA W SERCU, 
Msza św niedzielna i śródtygodniowa,  
regularna spowiedź św, aktywność religijna, 
spotkania w grupach,
zeszyt, czerwona książeczka, wiedza, dobre zachowanie.